Kredītsaistības šķiršanās gadījumā: Vai un kad jāatbild par otra laulātā parādiem?

Return August 6, 2020

Laulības šķiršanas process reti ir mierīgs un pozitīvs. Viens no faktoriem, kas šķiršanos var padarīt sarežģītāku – kredītsaistības. Šķiroties laulātie domā, ka kļūst brīvi, taču, ja kādam no laulātajiem ir kredīta slogs, otram tas var nebūt tik viegli. 

Lai Jūs nepieciešamības gadījumā zinātu, kā rīkoties un spētu nodrošināties, esam apkopojuši nozīmīgu informāciju, vai un kad jāatbild par otra laulātā parādiem.

Šķiršanās un kopīpašuma sadalīšana

Šķiršanās gadījumā jānošķir divi svarīgi jēdzieni – īpašums un manta. Īpašums ir tiesība, kuras rezultātā īpašniekam ir lietošanas un rīcības iespēja pār lietu (objektu), kas var būt pakļauts faktiskai un tiesiskai varai. Savukārt manta ir cilvēkam piederošs ekonomiska rakstura tiesību un pienākumu kopums. Latvijas Civillikuma 89. panta otrā daļa nosaka, ka laulāto kopīgā manta ir “viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību”. Visbiežāk laulātie strīdas tieši par īpašumu, aizmirstot par kopīgajām saistībām.

Kad laulība tiek šķirta, kopīpašums tiek savstarpēji sadalīts. Lai arī šķiršanās procesā aktīvi un parādi visbiežāk parasti tiek sadalīti vienādi, kopdzīves laikā iegādātā manta nav obligāti jādala uz pusēm – to vajadzētu sadalīt atbilstoši katra laulātā ieguldījumam. Gan reizē ar pieprasījumu par laulības šķiršanu, gan pēc tam, tiesas procesā rodoties kādām nesaskaņām, iespējams iesniegt prasību, lai pierādītu savu ieguldījumu un atgūtu tā vērtību vai pielāgotu to aizdevuma atmaksai. 

Šķirot laulību, vienoties par mantas sadali var pie notāra, taču, ja tas kāda iemesla dēļ neizdodas, laulību var šķirt tikai tiesā. Tad par mantas dalīšanu lemj tiesa – ja kādam no laulātajam ir parādi, tiesa, sadalot kopīpašumu, var piešķirt tam mazāku mantas daļu. Turklāt Civilkodeksa 1483. pants nosaka, ka no otra laulātā nevar pieprasīt atmaksāt naudas summu, kas pārsniedz viņam piešķirtā kopīpašuma vērtību.

Šķiršanās un kredīts

Ir vairāki paņēmieni, kā uzzināt savus parādus, taču mēs nekad varam būt droši, ka zinām visu par otra parādiem. Laulības šķiršanas gadījumā Jūs vēl joprojām esat atbildīgs par jebkuru parādu, kas jebkad ticis noformēts uz Jūsu vārda, un dažos gadījumos diemžēl esat atbildīgs arī par otra laulātā parādiem. 

Jāsaprot, ka šķiroties parādi ir jādala atbilstoši aizdevuma līgumam – ja aizdevums ņemts kopīgi, tad arī to būs nepieciešams atmaksāt kopīgi. Turklāt jāatceras, ka no katra laulātā var pieprasīt atmaksāt visu aizdevumu neatkarīgi no tā, kura interesēs un kādam mērķim nauda aizņemta un neatkarīgi no tā, kāda ir katra finansiālā situācija. 

Galvenokārt laulības šķiršanas gaitā izvērtējot kredīta esamību, tiek ņemti vērā aktīvi un parādi, ko katra puse ienesusi laulībā.  Abiem laulātajiem labvēlīgākais scenārijs paredz, ka mierīgā ceļā tiek noslēgta savstarpējā vienošanās un  viss, kas iegūts laulībā, tiek sadalīts līdzīgās daļās, arī aizdevumi. 

Ja vienošanās netiek panākta un kredīts netiek atmaksāts godprātīgi, aizdevējs pieprasīs atmaksāt parādu no abiem laulātajiem kopā un no katra laulātā atsevišķi. Neatkarīgi no tā, vai tas ir banku vai nebanku aizdevējs, tas nerisina attiecību strīdus par naudu un, ja maksājumi netiek reglamentēti un parādu nav iespējams atgūt no abiem laulātajiem, lieta nonāk tiesā un pēc tam pie tiesu izpildītāja. 

Neraugoties uz to, kuram no laulātajiem pēc šķiršanās ir pienākums atmaksāt aizdevumu sakarā ar mantas sadalīšanu, kredītdevējs var pieprasīt atmaksāt summu no tās personas, kas noteikta līgumā. Ja kredīts ir uz otra laulātā vārda, un viņš to nav izlietojis kopīgam labumam un, ja Jums nav laulību līgums, kurā noteikta visas mantas kopība, Jūsu pienākumos neietilpst maksāt šo kredītu. 

Esiet uzmanīgs un ziniet savas tiesības, lai laulības šķiršana neietekmētu Jūsu finansiālo labklājību! 

Šķiršanās un laulāto finansiālā labklājība

Lai laulības šķiršanas gadījumā kādam no laulātajiem otra dēļ nerastos pamatīgas finansiāla rakstura problēmas, ieteicams par kredīta atmaksu vienoties mierīgā ceļā. 

Laulības laikā pāri mēdz ieguldīt savas finanses dažādos vērtīgos pirkumos, izmantojot, piemēram, tādu iespēju kā auto kredīts vai hipotekārais kredīts nekustamā īpašuma iegādei. Iegādes brīdī laulātie nedomā par to, ka reiz šī aizdevuma dēļ var nākties piedzīvot nepatīkamus pārsteigumus. Ir vairākas iespējas,  kā rīkoties ar iegādāto īpašumu, lai pēc attiecību šķiršanas mierīgā ceļā atmaksātu kredītu un nodrošinātos pret naudas problēmām:

Pārdot īpašumu

Ātrākais un vienkāršākais veids, kā atbrīvoties no kredītsaistībām – pārdot īpašumu. Kad īpašums pārdots, iegūto naudu iespējams atgriezt aizdevējam. Tomēr šis variants ir piemērots vien tad, ja laulātajiem ir cits īpašums, kuru izmantot. Iegūtā summa spēs segt aizdevuma atmaksu, ja pircējs tiek atrasts ātri. Diemžēl otra puse ne vienmēr piekrīt nekustamā īpašuma pārdošanai, taču šis variants var apmierināt pat ļoti strīdīgu laulāto intereses, jo pēc īpašuma pārdošanas abus laulātos vairs nekas nesaista un viņi ir brīvi. 

Aizdevuma pārņemšana

Ja kāds no laulātajiem vēlas paturēt īpašumu, viņš var pārņemt aizdevumu, arī privātu naudas aizdevumu, un turpmāk maksāt to pats. Šāds variants sniedz iespēju otrai pusei atbrīvoties no aizdevuma, taču arī šajā gadījumā nepieciešams panākt savstarpēju vienošanos.

Lai pārņemtu aizdevumu, nepieciešama otra laulātā un kredītdevēja piekrišana. Kredītdevējs vienmēr rūpīgi izvērtē ņēmēja iespējas atmaksāt kredītu, tādēļ ņemiet vērā, ka tiks veikta Jūsu kredītvēstures pārbaude. 

Īpašuma īrēšana

Ja pārdošana nespēj segt aizdevuma summu un aizdevumu nevar pārņemt, laulātie var lemt par labu īpašuma īrēšanai. Īres maksa var segt ikmēneša kredīta maksu, tā rezultātā neviens no laulātajiem necietīs zaudējumus. Šis ir labs risinājums gadījumā, ja laulātie nevēlas izmantot kopīgi iegādāto īpašumu. Tomēr īpašuma īrēšanai ir viens liels trūkums – pēc laulības šķiršanas nāksies sazināties ar bijušo laulāto, lai vienotos par svarīgām īres detaļām.

Laulību līgums

Ja pirms oficiālas attiecību noformēšanas nav noslēgts laulību līgums, kurā atrunātas detaļas par visas mantas šķirtību vai kopīgu, laulāto kopīpašumā ietilpst gan laulības laikā iegūtie aktīvi, gan abu laulāto kredīti. Laulību līgums apvīts dažādām leģendām, tomēr jāsaprot, ka tā ir tikai un vienīgi nodrošināšanās – šis līgums ļauj parūpēties par to, ka katrs par saviem parādiem atbild ar savu mantu, nevis laulāto kopīpašumu. Laulības līgums ir vienīgā iespēja nodrošināties pret to, lai viena laulātā finanšu problēmu dēļ neciestu otrs laulātais, īpaši, ja kredīta atmaksa netiek pildīta godprātīgi un otram laulātajam draud mantas konfiskācija vai nekustamā īpašuma atņemšana.

Tomēr jāsaprot, ka ne vienmēr visa laulības laikā iegūtā manta ir laulāto kopīpašums – pastāv arī kopdzīves laikā atsevišķi iegūtā manta. Latvijas Civillikums nosaka, ka manta abiem laulātajiem pienākas vienādās daļās tikai tad, ja nav iespējams precīzi noteikt katra ieguldījumu šajā mantā. Laulību līgums sniedz iespēju aizsargāt katram savu īpašumu un tiesības uz kopīpašumu. Noslēdzot šādu vienošanos, pēc tam nevajadzēs uztraukties, ka savs īpašums jādala ar otru pusi vai kopīpašums jāvelta saistību apmaksai.

Ja šāda vienošanās nav noslēgta, viena laulātā finansiālās problēmas var sagādāt pamatīgas problēmas arī otram. Ja šķiršanās procesā rodas pamatīgi strīdi, laulātajam, kurš nav veicis parāda maksājumus, var būt sarežģīti pretendēt uz daļu no kopīpašuma – ja otra puse iesniegs prasību un tiesas procesā izdosies pierādīt, ka naudas līdzekļus, kas veltīti maksājumiem, tā ņēmusi no atsevišķi iegūtās mantas, īpašums var tikt pilnībā piešķirts šai pusei. Laulību līgumu nevajadzētu uztvert kā aizvainojumu vai biedu, jo tas palīdz izvairīties no dažādām nepatīkamām situācijām un negaidītiem pārsteigumiem.